Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Powiat Wągrowiecki) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Wpisana do ewidencji może być tylko pojedyncza szkoła lub placówka. Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje wpisania do ewidencji zespołu szkół bądź zespołu placówek niepublicznych.

Filie szkoły traktuje się jako odrębne szkoły.

Obowiązuje procedura rejestracji określona w art. 82 ustawy o systemie oświaty.

II. NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

(kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem)

1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
a). dotyczące placówek
b). dotyczące szkół zawodowych
c). dotyczące liceów

Wszelkie zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji, osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić, w ciągu 14 dni, właściwemu organowi samorządu terytorialnego (art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
 

2. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
a). statut szkoły lub placówki

Statut szkoły lub placówki powinien zawierać informację o tym kto, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nadał statut (podstawa prawna art. 84 ust.1 ustawy o systemie oświaty).
Złożony egzemplarz statutu powinien być opatrzony pieczęciami i podpisami organu prowadzącego na pierwszej i ostatniej stronie.

b). dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce

Dane dotyczące kwalifikacji powinny zostać opracowane wg podanego wzoru.

c). potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z KRS – osoba prawna)

d). dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu)

W przypadku wynajmowania pomieszczeń w szkołach publicznych umowa najmu powinna w szczególności określać sposób i formy korzystania z pomieszczeń szkolnych nie kolidujące z działalnością szkoły publicznej oraz ustalenie wysokości czynszu w sposób gwarantujący ekwiwalentność świadczeń. 

e). informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

    - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych
    - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
    - możliwość realizacji innych zadań statutowych
    - bezpieczne i higieniczne warunki pracy

f). opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

    - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
    - pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynku nieszkolnym - opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sposobie użytkowania)

g). zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)

h). pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę  wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności)

i). opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej).

Formularze dostępne są również w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 213.


III. TERMIN REALIZACJI WPISU

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.


IV. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
a). nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

b). datę i numer wpisu do ewidencji;

c). nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;

d). osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;

e). adres szkoły lub placówki;

f). w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci;

g). w przypadku liceum profilowanego - nazwy profili kształcenia ogólnozawodowego, w jakich szkoła kształci.


V. OPŁATY
Nie pobiera się opłat.


VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
Kancelaria pokój nr 13

Osoba do kontaktu:
Ewelina Szulc (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
pokój nr 213   
telefon (067) 26 80 551

VII. ODMOWA WPISU DO EWIDENCJI

Starosta Wągrowiecki wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1)  zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.


VIII. WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1.      niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2.      prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3.      stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy o systemie oświaty - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4.      dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5.      zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

IX. INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁANIA

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

X. LIKWIDACJA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

XI. NADANIE SZKOLE NIEPUBLICZNEJ UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, umożliwiające wydawanie świadectw lub dyplomów państwowych.

W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnieniu niżej określonych wymagań:

1.     realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie

2.     realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

3.     stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

4.     prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

5.     w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wniosek właściwych ministrów, w drodze rozporządzenia, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego, określonych przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia,

6.     zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 

XII. COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ

Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie powyższych warunków. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum jest równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

Załączone dokumenty:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-06-11 08:35