Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15

Parter pok. nr 11, pok. nr 10

Tel. 2680500 w.552, w.553, w.554 , e-mail: ab@wagrowiec.pl

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o pozwolenie na budowę

(wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146)

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1)  cztery egzemplarze projektu budowlanego / trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2)  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3)  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a)  pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

4)  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7)  w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

8)  umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

9)  w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

10)  oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

Opłaty:

Wg. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.783 )

 

 

Przedmiot opłaty

 

Stawka

 

zwolnienie

 

1) na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 

Pozwolenia na budowę:

1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

3) pozwolenie na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

  • za każdy m2 powierzchni użytkowej
  •  nie więcej niż

 

 

         1 zł

      539 zł

 

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

 

c) innego budynku

48 zł

 

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

 

e) budowli związanych z produkcją rolną

112 zł

 

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi z zastrzeżeniem lit.g

2.143 zł

 

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

105 zł

 

h) innych budowli

155 zł

 

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym.

91 zł

 

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydania pozwolenia na budowe obejmujacego więcej niż jeden obiekt budowlany, wymieniony w niniejszym ustepie, opłatę skarbowa pobiera się od każdego obiektu odrebnie

 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1

 

 

 

Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

 

 

Opłatę należy wnieść przy złożeniu wniosku – wpłata w kasie Urzędu Miejskiego Wągrowiec lub wpłata na konto – aktualny nr konta na stronie www.wagrowiec.eu

 

Na podstawie art.2 ust.1 pkt.2) ustawy o opłacie skarbowej, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki i uwagi:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – (Dz.U. z 2015 r.  poz.1146),  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w prawie okreslenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłaczeniu stosowania przepisów art. 45a ust.1 ustawy - Prawo budowlane.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1133), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 )

 

Załączniki

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35729
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 14:07:21