Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (stare zasady)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j Dz.U. z 2012 roku, poz. 83 z późn. zmian.) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 roku (sygn. Akt K 29/13) w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

I/. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 2. Kserokopia dokumentu stanowiącego podstawę nabycia prawa użytkowania wieczystego

II/. OSOBY UPRAWNIONE

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić:

 1. osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi zabudowanej nieruchomości na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej pod tego typu zabudowę oraz osoby będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej,
 2. osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały: 
 • w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 • na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279).
 1. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego spełnia warunki określone w pkt 1/ powyżej,
 2. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, pod warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego spełnia warunki określone w pkt 1/ powyżej,
 3. osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób wymienionych powyżej oraz osoby prawne będące następcami prawnymi osób prawnych, o których mowa w pkt 3/ i 4/

III/. OPŁATY

Kwota 10,00,- zł – za wydanie decyzji administracyjnej – wpłata na rachunek Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

IV/. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

V/. ODPŁATNOŚĆ

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5 cytowanej wyżej ustawy.

Opłatę, o której mowa wyżej rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3 ustawy, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa wyżej, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja wydana przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne.

Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty, o której mowa wyżej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

1)  Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;

2)  jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłaty, o której mowa wyżej.

Organ wydający decyzję żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.

VI/. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój numer 5

Telefon kontaktowy: 67 26 80 542.

VII/. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w  terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji stronie.

drukuj (PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (stare zasady))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Piekutowska
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2018-10-22 07:11
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-02 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23760
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-02 08:51:47