Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Pozwolenia zintegrowane

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 067 2680 537.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone art. 208 i 2011 ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • na wytwarzanie odpadów;

oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

1) informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
b) istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
c) prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
d)  prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
e) prognozowanej ilości wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6,
f) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy zakładów, o których mowa w art. 248 ust. 1,
g) spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 1a;
2) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku, o którym mowa w art. 204 ust. 2;
3) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
4) w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
c) propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Raport początkowy zawiera:
1) informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
2) informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
3) nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
4) informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

5. Wniosek przedkłada się w dwóch egzemplarzach.

6. Do wniosku dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
2) zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
3) kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.

Opłaty

1. Opłata skarbowa:
Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opłata skarbowa wynosi 2 011,00 zł lub 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub 506,00 zł od pozostałych wg części III ust. 40  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.

2. Opłata rejestracyjna
Wysokość opłaty rejestracyjnej nie może być wyższa niż 12 000 zł. Opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem. Opłata ta wynosi 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustala się na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości opłaty rejestracyjnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1183).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi

1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014r., poz. 1169).
2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 206r., poz. 672 z późn. zm.).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23. z późn. zm).

drukuj (Pozwolenia zintegrowane)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-01 11:04:38