Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15

Parter pok. nr 10,  pok. nr 11

Tel. 2680500 w.553, w554,  e-mail:  ab@wagrowiec.pl

 

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu budowlanego

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1)  opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

  2)  zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

  3)  oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  4)  zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  5)  w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

  1. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi      

      przepisami.

 

Opłaty:

Wg. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 (Dz.U.z 2015 r., poz.783)

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o wniesieniu sprzeciwu wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie  czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki i uwagi:

Zgłoszenia z.s.u. należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1)    wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2)    narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)    może spowodować niedopuszczalne:

a)  zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c)  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

1)    objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

2)    objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia z.s.u. , stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 Prawa Budowlanego

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – (Dz.U. z 2015 r.  poz.1146)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9459
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-20 11:54