Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2) odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb;

3)   pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:

 1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, Prawa bud.. oraz
 2. instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e Prawa bud.

5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji gazowej o której mowa w art. 29 ust.1 pkt. 9 i 30 Prawa bud. oraz instalowania o którym mowa w art. 29 ust.3 pkt. 3 lit. e uzgadnia się po0d wzgledem ochrony przeciwpożarowej

W zgłoszeniu budowy  obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1-4 należy dołaczyć dokumenty o których mowa mowa w art. 33 ust.2 pkt.1-4 Prawa budowlanego ( zgłoszenie z projektem budowlanym ):

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni  wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu..

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa bud.., w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;

4)   roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.

 

 Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4)   wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka: obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15

Parter po. Nr 11,  pok. nr 10

Tel. 2680500 w. 552 , w.553, w554   e-mail: ab@wagrowiec.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie budowy / zgłoszenie wykonywania robót budowlanych 
 • zgłoszenie rozbiórki
 • W przypadku zgłoszenia  budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na druku wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r.  poz.1146
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 304 )
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki ( Dz.U. z 2021 r. poz. 314 )

 

 

 

 

Opłaty:

Wg. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Przedmiot opÅaty

 

Stawka

 

zwolnienie

PrzyjÄcie zgÅoszenia dotyczÄcego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego wÅaÅciwy organ nie wniósÅ sprzeciwu

- 1 zŠza każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

- nie wiÄcej niż 539 zÅ

przyjÄcie zgÅoszenia dotyczÄcego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek dziaÅalnoÅci spowodowanej ruchem zakÅadu górniczego lub klÄsk żywioÅowych

9b. PrzyjÄcie zgÅoszenia dotyczÄcego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

 1. o dÅugoÅci powyżej 1 kilometra,
 2. o dÅugoÅci do 1 kilometra

- od którego wÅaÅciwy organ nie wniósÅ sprzeciwu

 

 

 

2143 zÅ

105 zÅ

 

9c. PrzyjÄcie zgÅoszenia dotyczÄcego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego wÅaÅciwy organ nie wniósÅ sprzeciwu

50% stawki okreÅlonej w ust. 9a

przyjÄcie zgÅoszenia dotyczÄcego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek dziaÅalnoÅci spowodowanej ruchem zakÅadu górniczego lub klÄsk żywioÅowych

 

Termin załatwienia sprawy:

21 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o wniesieniu sprzeciwu  wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie  czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 

Inne wskazówki i uwagi:

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(tekst jednolity ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  – Dz.U. z 2015 r. poz.1146
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 304 )
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki ( Dz.U. z 2021 r. poz. 314 )
 •  

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33296
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-09 14:10:40