Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 26 80 537

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
4) informację o tytule prawnym do instalacji;
5) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
6) ocenę stanu technicznego instalacji;
7) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
13) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku powolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów;
14) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
16) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
17) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
19) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
20) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
21) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
22) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
23) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów (opis i mapka).

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
3) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620);
4) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
5) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
6) Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności – celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.

Opłaty
Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opłata skarbowa wynosi 2 011,00 zł lub 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych   i średnich przedsiębiorców lub 506,00 zł od pozostałych wg części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca.
Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.
Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Podstawa prawna
art. 180 ust. 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 184 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.)
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

drukuj (Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie)

Metryka

  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2015-06-10 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42262
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-05 11:30:41