Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«kwiecień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Kierownik Wydziału - Dariusz Trojanowski
pokój nr 203
tel. 067 2680-530
or@wagrowiec.pl

I. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy, m.in.:

 1. Opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 2. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
 3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
 4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty.
 6. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 7. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.
 8. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat.
 9. Prowadzenie centralnego rejestru wszystkich umów zawieranych przez Zarząd Powiatu.
 10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
 11. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg , wniosków i petycji.
 12. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
 13. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd Powiatu.
 14. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 15. Koordynacja szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 16. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
 17. Administrowanie budynkami Starostwa oraz ich wyposażeniem.
 18. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 19. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 20. Zabezpieczenie mienia Starostwa.
 21. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi
  i tablicami.
 22. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
 23. Obsługa informatyczna Starostwa.
 24. Zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów.
 25. Prowadzenie archiwum Starostwa.
 26. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej.
 27. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 28. Udzielanie zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 29. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
 30. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie.
 31. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych starostwa.
 32. Zawieranie umów na wynajem lokali, będących własnością Powiatu.
 33. Wystawianie faktur najemcom lokali, oraz faktur za współudział w kosztach.
 34. Opracowywanie projektu budżetu Starostwa oraz dokonywanie analiz z jego wykonania.
 35. Nadzór nad ubezpieczeniem mienia Powiatu.
 36. Koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej.
 37. Współpraca z mediami.
 38. Współorganizowanie na terenie Powiatu imprez promocyjnych, okolicznościowych, obchodów rocznic, świąt itp.
 39. Współdziałanie w pracach związanych z promocją Powiatu i współpracą zagraniczną.
 40. Redagowanie pism okolicznościowych w imieniu Starosty.
 41. Obsługa strony internetowej Starostwa.
 42. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.
 43. Realizacja zadań związanych z polityką informacyjną samorządu powiatowego.

 

II. Z zakresu zadań Biura Rady:

 1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji.
 2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.
 3. Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Zarządu.
 4. Prowadzenie rejestru:
  1. uchwał Rady Powiatu,
  2. uchwał Zarządu Powiatu,
  3. wniosków Komisji i radnych,
  4. interpelacji i zapytań radnych.
 5. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom Wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem.
 6. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.
 7. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 8. Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu.
 9. Obsługa posiedzeń Zarządu.
 10. Opracowanie i przygotowanie budżetu dla rady powiatu na dany rok budżetowy.
 11. Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z pracy Zarządu, Rady i komisji
  i przedkładanie ich do Wydziału Finansów.
 12. Comiesięczne naliczanie diet radnym.
 13. Przesyłanie do publikacji: ogłoszeń, komunikatów i sprawozdań Starosty, uchwał rady
  i porozumień programem EAP- (edytor aktów prawnych) XML sygnowany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym) do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego.
 14. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz do BIP.
 15. Przygotowanie i rozliczanie delegacji radnych powiatu.
 16. Przygotowywanie comiesięcznych zestawień wyjazdów służbowych radnych.
 17. Przygotowanie rocznych zestawień wykonania budżetu rady powiatu.
 18. Przygotowywanie kadencyjne do archiwizacji dokumentów z pracy rady, zarządu i komisji oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego.
 19. Coroczne przekazywanie sprawozdania ST-P (statystyka powiatu: samorząd i transport) w formie elektronicznej do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

III. Z zakresu zadań Sekretariatu Starosty:

 1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Starosty i Wicestarosty.
 2. Prowadzenie kalendarza spotkań Starosty i Wicestarosty.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej ze składanymi oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i pracowników wydających decyzje.
 4. Obsługa połączeń telefonicznych, faksowych i poczty elektronicznej.
 5. Sporządzanie pism i innych dokumentów dla potrzeb Starosty i Wicestarosty.
 6. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych kierowników Wydziałów
 7. Prowadzenie książki kontroli zewnętrznej, rejestru urlopów i delegacji kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 8. Zapewnienie warunków właściwego pełnienia przez Starostę funkcji reprezentacyjnych.
 9. Dysponowanie  taborem samochodowym.
 10. Udostępnianie sal posiedzeń organów powiatu podmiotom po uzyskaniu zgody od osób uprawnionych.
 11. Prowadzenie rejestru delegacji pracowników Starostwa.

 

IV. Z zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz ich przetwarzaniem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Zapewnienie ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Opracowanie i stała aktualizacja dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.

 

V. Z zakresu zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli:

 1. Prowadzenie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych,
 2. Prowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu II poziomu kontroli zarządczej.
 4. Współpraca z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie będącym przedmiotem kontroli.
 5. Sporządzanie protokołów pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli i formułowanie projektów wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
 6. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz prowadzenie zbioru protokołów
  z kontroli.
 7. Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 8. Nadzór i koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
 9. Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostce i przygotowanie analiz i ocen działania kontroli zarządczej
  w Powiecie.
 10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych.

 

Samodzielne stanowisko ds. kontroli, w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Basiura
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Kinga Basiura
  data publikacji: 2015-06-10 14:12
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-08 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2839
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-08 11:55