Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu: Adam Glapiak
ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
tel. 067 2628-790
email: pinb@wagrowiec.pl

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

§1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

b) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

§2

Inspektorat działa na podstawie:

a) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668).

b) niniejszego regulaminu.

§3

1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującym Powiatowego Inspektora.

2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu wągrowieckiego.

§4

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.

2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

a) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

b) postępowaniami administracyjnymi,

c) postępowaniami egzekucyjnymi,

d) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

e) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

f) obsługą prawną Inspektoratu,

g) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

h) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,

i) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

j) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§5

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

a) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

b) zatwierdzanie planów kontroli,

c) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,

d) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

e) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,

f) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

g) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,

h) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

i) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.

2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w §5, ust. 1, pkt. a), i).

§6

Powiatowy Inspektor podpisuje:

a) decyzje administracyjne i postanowienia,

b) akty prawa wewnętrznego,

c) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

d) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

e) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§7

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska ds.:

a) Inspekcji (SI),

b) Orzecznictwa i obsługi prawnej (SO),

c) Organizacyjno-administracyjnych (S.A).

§8

1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

a) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

b) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

c) wykonywanie innych zadań zaleconych przez Powiatowego Inspektora.

2. Wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez powiatowego Inspektora.

3. Kierujący stanowiskiem:

a) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1, pkt. a)

b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez powiatowego inspektora.

4. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

§9

1. Do zakresu działania stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy w szczególności:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie Powiatowego Inspektora,

b) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

c) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu,

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

2. Wieloosobowym stanowiskiem ds. orzecznictwa i obsługi prawnej kieruje pracownik wyznaczony przez Powiatowego Inspektora.

3. Kierujący stanowiskiem:

a) opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1, pkt. a),

b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

4. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

§10

Do zakresu działań stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

a) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

b) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

c) gospodarka sprzętowa,

d) obsługa sekretariatu,

e) prowadzenie rejestrów określonych w instytucji kancelaryjnej,

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§11

1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. O pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z póź. zm.),

b) Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94),

c) Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. O służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402, z póź. zm.),

d) Regulamin pracy.

2. Powiatowy Inspektor określi:

a) regulamin pracy Inspektoratu,

b) regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych Inspektoratu.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10522
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-28 09:27