Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 67 26 80 537

Wymagane dokumenty
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który powinien zawierać:
1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie
a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów (opis i mapka),
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
14) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o odpadach - w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
15) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;
16) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach.
Oświadczenia, o których mowa pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
7) w przypadku zezwolenia na: przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, posiadacz odpadów, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.
8) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620)  
9) uzgodnienie w formie postanowienia, warunków ochrony przeciwpożarowej  instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej

Opłaty
Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 616 zł wg części III ust. 43c pkt. b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.
Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Podstawa prawna
art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 oraz art. 42 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).  
 
Załącznik Nr 1 do ustawy o odpadach

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU

R1  Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2  Odzysk/regeneracja rozpuszczalników
R3  Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym: kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
R4  Recykling lub odzysk metali i związków metali
R5  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
R6  Regeneracja kwasów lub zasad
R7  Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
R 8 Odzysk składników z katalizatorów
R9  Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów
R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1- R10
R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11
R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Załącznik Nr 2 do ustawy o odpadach

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA

D1  Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)
D2  Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)
D3  Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)
D4  Retencja powierzchnia (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, na poletkach osadowych lub lagunach itd.)
D5  Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)
D6  Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów
D7  Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz
D8  Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12
D9  Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)
D10  Przekształcanie termiczne na lądzie
D11  Przekształcanie termiczne na morzu (*)
D12  Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)
D13  Sporządzania mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12
D14  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D13
D15  Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

*Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji międzynarodowych

drukuj (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-05 11:37:07