Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I. Objaśnienie pojęć ustawowych

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641), dalej zwaną „ustawą”.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o których mowa w art. 3 ww. ustawy.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wągrowieckiego - www.bip.wagrowiec.pl;
  2) udostępniona na stronie internetowej powiatu - www.wagrowiec.pl;
  3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, powinien podać źródło pozyskania informacji oraz datę wytworzenia lub pozyskania informacji.
 3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanej w celu jej ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do zamieszczenia adnotacji o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania.
 4. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  1) nie została udostępniona na stronach, o których mowa w pkt II.1
  2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek powinien spełniać warunki formalne a w szczególności: 
  1)nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2) informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych
  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 3. Wniosek należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form: 
  1) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec;
  2) osobiście w Kancelarii Ogólnej, p. 13a, adres jak powyżej,
  3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@wagrowiec.pl
  4) przesłać za pomocą elektroniczne skrzynki podawczej ePUAP: /hul36u9k7f/SkrytkaESP
 4. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

IV. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 6 ustawy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu m.in.:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa);
 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 4. w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.

V. Opłaty

 1. Zgodnie z art. 17 ustawy informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:
 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-06-24 11:16
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-14 14:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22512
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-14 14:29:40