Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ewidencja gruntów i budynków

I. Miejsce  załatwiania

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
pok. nr 4 (parter)
tel. 67 26-80-543
e-mail: geodezja@wagrowiec.pl

II. Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki  8.00 - 16.00
od wtorku do piątku  8.00 - 14.00

III. Zespół

  1. Renata Grieger
  2. Grażyna Lamch
  3. Elżbieta Zawol

IV. Zakres usług

Prawo  geodezyjne i kartograficzne

Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;

2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

4) wartość nieruchomości.

Art. 24. 1. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.

2. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach, o których mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, są jawne i powszechnie dostępne.

3. Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2, na żądanie:

1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;

2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;

3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

3a. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów, działających w sprawach publicznych;

3)  organów kontroli państwa w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

4. Starosta zapewnia nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim:

1) gminom i marszałkom województw - w celu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów;

2)  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska i dyrektorom parków narodowych - w celu sporządzania planów ochrony, planów zadań ochronnych, monitoringu i wykonywania kontroli na obszarach Natura 2000.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przetwarzać oraz nieodpłatnie udostępniać producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, dane, o których mowa w ust. 4, dotyczące tych producentów na cele szkoleniowe związane z utworzeniem lub prowadzeniem ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

V. Zmiany w operacie ewidencji gruntów (wnioski)

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są z urzędu lub na wniosek strony. Do zmian wprowadzanych z urzędu (na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych) nie jest wymagane złożenie wniosku przez zainteresowanego.

VI. Opłaty

Wypisy i wyrysy, informacje z bazy ewidencji gruntów i budynków – według rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Uwaga ! Pobranie opłaty następuje w dniu wydania wykonanych dokumentów.

Opłaty bez prowizji – PKO Bank Polski, Oddział 1 w Wągrowcu, ul. Jeżyka 2

W pozostałych bankach pobierana jest prowizja.

Zmiany wprowadzane z urzędu oraz zmiany wprowadzane na wniosek zainteresowanej strony (bez wydawania decyzji) – nie podlegają opłacie skarbowej

Zmiany wprowadzane na wniosek zainteresowanej strony (wydanie decyzji) – 10 zł.

VII. Terminy załatwiania 

Bez zbędnej zwłoki, do 1 miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

VIII. Tryb odwoławczy

Od wydanych decyzji administracyjnych przysługuje stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

IX. Podstawa  prawna

  1. Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r.  (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z 2001 r. z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r (Dz. U. Nr 37, poz. 333) 
  4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  5. Ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 

UWAGI

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

3. Na żądanie starosty osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, zgłaszające zmiany są obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku zlecenia wykonania wypisu i wyrysu, wypisu z rejestru gruntów, budynków, lokali niezbędne jest załączenie do wniosku aktualnego odpisu z księgi wieczystej.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-28 10:38

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1861863
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 09:55

Stopka strony