Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Wągrowiecki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«październik 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.wagrowiec.pl

Treść strony

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I. Objaśnienie pojęć ustawowych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia,
w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wągrowieckiego - www.bip.wagrowiec.pl;
  2) udostępniona na stronie internetowej powiatu - www.wagrowiec.pl;
  3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie.
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego, powinien podać źródło pozyskania informacji oraz datę wytworzenia lub pozyskania informacji.
 3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanej w celu jej ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do zamieszczenia adnotacji o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania.
 4. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji przez podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego.

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  1) nie została udostępniona na tronach o których mowa w pkt II.1
  2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 2. Wniosek powinien spełniać warunki formalne a w szczególności: 
  1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2) informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych
  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 3. Wniosek należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form: 
  1) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec;
  2) osobiście w Kancelarii Ogólnej, p. 13a, adres jak powyżej,
  3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@wagrowiec.pl
  4) przesłać za pomocą elektroniczne skrzynki podawczej ePUAP: /hul36u9k7f/SkrytkaESP
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek
  o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

IV. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 3. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 4. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu.

V. Opłaty

 1. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób
  i w określonej formie.

VI. Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym, że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

VII. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Trojanowski
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
  data publikacji: 2020-06-24 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19682
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-24 11:16