Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 26 80 537

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
12a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
12b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
13) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
14) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
15) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
16) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
17) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
18) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
19) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów (wraz z mapą i zaznaczonymi na niej miejscami magazynowania).

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną

2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym

3. Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności – celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia (druk oświadczenia  do pobrania poniżej.

Opłaty

Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opłata skarbowa wynosi 2 011,00 zł lub 506,00 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych   i średnich przedsiębiorców lub 506,00 zł od pozostałych wg części III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 205, poz. 783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi

Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca.
Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.
Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Podstawa prawna

art. 180 ust. 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 184 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm./
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

Załączone dokumenty:

drukuj (Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie)

  • opublikował: Kinga Basiura
    data publikacji: 2015-06-10 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 603
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-01 10:55

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1012895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-20 15:42

Stopka strony