Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój 209) tel. 26 80 537

Wymagane dokumenty
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów , który powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku  przetwarzania w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
11) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
12) informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
14) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
15) mapa lub plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca magazynowania odpadów.

Opłaty
Do wniosku należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Opłata skarbowa wynosi 616 zł wg części III ust. 43c pkt. b załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2015, poz. 783) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie dłużej niż 60 dni).

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi
Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty:

  • oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

Zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy o opłacie skarbowej – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. w kasie Urzędu Miasta Wągrowca. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek właściwego organu podatkowego tj. Urząd Miasta Wągrowca.

Nr konta – 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010.

Wszelkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Podstawa prawna
art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2 oraz art. 42 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm./.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do ustawy o odpadach

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU

                                                                                                                                                                      

R1  Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2  Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3  Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym: kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5  Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R6  Regeneracja kwasów lub zasad

R7  Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R 8 Odzysk składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska

R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych

w pozycji R1- R10

R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Załącznik Nr 2 do ustawy o odpadach

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA

D1  Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)

D2  Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.)

D3  Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.)

D4  Retencja powierzchnia (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, na poletkach osadowych lub lagunach itd.)

D5  Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)

D6  Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów

D7  Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz

D8  Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12

D9  Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)

D10  Przekształcanie termiczne na lądzie

D11  Przekształcanie termiczne na morzu (*)

D12  Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)

D13  Sporządzania mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D12

D14  Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D13

D15  Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 – D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

*Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE i konwencji międzynarodowych

drukuj (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-01 11:37

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1010746
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-19 09:22

Stopka strony