Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Awans zawodowy nauczycieli
na stopień nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu kolejnego stopnia awansu - nauczyciela mianowanego, jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

1. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

2. Wymagane dokumenty

Komisja egzaminacyjna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do Starosty Wągrowieckiego.

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

Do wniosku należy załączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia
oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 

Zaświadczenie nr 1 - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel odbył staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego lub zakończył staż rozpoczęty w innej szkole,

Zaświadczenie nr 2 - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel rozpoczął staż i w trakcie stażu zmienił miejsce zatrudnienia
lub wypełniają dyrektorzy szkół w sytuacji, gdy nauczyciel był zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć (stanowi integralną część zaświadczenia nr 1),                       

Dodatkowo nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

1) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

2) sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.

Do wniosku można również dołączyć inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia dorobku zawodowego oraz prośbę o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego oraz Kartę informacyjną.

3. Opłaty:
brak opłat

4. Termin:

 • W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu
  lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję
  o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie można złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

6. Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
 • USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

7. Informacje dodatkowe:

 • Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego nie spełnia wymagań formalnych - wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia
  w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu powiadamia się nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
  na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

Załączone dokumenty:

drukuj ()

 • autor informacji: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Kinga Basiura
  data publikacji: 2015-06-10 14:35
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-14 12:33

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 895367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-18 12:28

Stopka strony