Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

I. Miejsce załatwiania:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

pok. nr 5 (parter)

tel. (67) 26-80-541

e-mail: geodezja@wagrowiec.pl

 

II. Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałki  8.00 - 16.00

od wtorku do piątku  8.00 - 14.00

 

III. Zespół

Wiesława Lewandowska 

 

IV. Zakres usług

Powiatowy  Zespół  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowej  koordynuje uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Treść  uzgodnienia wyrażana  jest  w  formie  opinii  wydawanej  z  upoważnienia starosty  przez  przewodniczącego zespołu.

Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodnień w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających drogi dokonuje się w oparciu o przepisy o drogach publicznych, a także o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

V. Wnioski

Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Do wniosku należy  dołączyć niżej  wymienione dokumenty:

- 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej "projektem",

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja ustalenia lokalizacji  inwestycji celu  publicznego lub wypis i  wyrys z planu zagospodarowania  terenu,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,

- orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata,

- opłacone pełnomocnictwo w przypadku upoważnionego przedstawiciela.

 

VI. Opłaty

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r.  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) oraz według Zarządzenia Starosty Wągrowieckiego Nr 9 z dnia 12 listopada 2001r.

Uwaga ! Pobranie opłaty następuje w dniu wyrażenia opinii o  uzgodnieniu.

Opłaty bez prowizji – Bank  Pocztowy w Wągrowcu, ul. Pocztowa 12

W pozostałych bankach pobierana jest prowizja.

 

VII. Terminy załatwiania 

Opinię wraz z dwoma egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.

 

VIII. Podstawa  prawna

  1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  z 17 maja 1989 r.( Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji  projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
  3. Rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat  za  czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r (Dz. U. Nr 37, poz. 333) 
  4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  5. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2426
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-20 12:08

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1853781
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-18 15:33

Stopka strony