Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • RADA POWIATU

Treść strony

Radę Powiatu Wągrowieckiego kadencji 2014-2018 tworzą:

Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu

Krzysztof Migasiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jacek Bielawski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Bielecki, Jacek Brzostowski, Wiesław Ewertowski, Tomasz Kranc, Michał Liske, Grzegorz Owczarzak, Piotr Pałczyński, Michał Piechocki, Halina Sobota, Jerzy Springer, Tadeusz Synoracki, Iwona Tyll, Krystyna Urbańska, Łukasz Wachowiak, Andrzej Wieczorek, Robert Woźniak.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
     a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu,
     b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
     c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
     d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
     e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
     f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
    g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
    h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
    i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
9) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Basiura
    data wytworzenia: 2015-03-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-03-05 12:47
  • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-25 14:29

Rada Powiatu Wągrowieckiego kadencji 2014-2018

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5653
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-25 14:29

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1234348
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 11:02

Stopka strony