Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1488
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.06.14 12:33
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 14:09

Treść strony

Awans zawodowy nauczycieli
na stopień nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu kolejnego stopnia awansu - nauczyciela mianowanego, jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

1. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

2. Wymagane dokumenty

Komisja egzaminacyjna przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do Starosty Wągrowieckiego.

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:

Do wniosku należy załączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia
oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 

Zaświadczenie nr 1 - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel odbył staż na stopień awansu nauczyciela mianowanego lub zakończył staż rozpoczęty w innej szkole,

Zaświadczenie nr 2 - formularz wypełnia dyrektor szkoły/placówki, w której nauczyciel rozpoczął staż i w trakcie stażu zmienił miejsce zatrudnienia
lub wypełniają dyrektorzy szkół w sytuacji, gdy nauczyciel był zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć (stanowi integralną część zaświadczenia nr 1),                       

Dodatkowo nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

1) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

2) sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich - potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.

Do wniosku można również dołączyć inną dokumentację potwierdzającą szczególne osiągnięcia dorobku zawodowego oraz prośbę o włączenie w skład komisji egzaminacyjnej przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego oraz Kartę informacyjną.

3. Opłaty:
brak opłat

4. Termin:

 • W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu
  lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dokumentacją do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję
  o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie można złożyć do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu (ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

6. Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
 • USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

7. Informacje dodatkowe:

 • Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego nie spełnia wymagań formalnych - wskazuje się szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia
  w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu powiadamia się nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego,
  na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

Załączone dokumenty:

drukujdrukuj

 • autor informacji: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Kinga Basiura
  data publikacji: 2015-06-10 14:35
 • zmodyfikował: Dariusz Trojanowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 12:31
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
 • opublikował: Dariusz Trojanowski
 • opublikował: Dariusz Trojanowski

Adres

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 80 515, fax 67 26 27 888, email: sekretariat@wagrowiec.pl

 

Kontakt

NIP POWIATU: 766-196-31-01

NIP STAROSTWA: 766-16-39-406

REGON: 570799496

NR POWIATU WAGROWIECKIEGO W SYSTEMIE TERYT: 3028

Godziny

Godziny otwarcia urzędu


Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji obsługuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00,

w poniedziałki od 8:00 do 16:00.

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.